CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ "CRISTAL" este o instituţie şcolară pentru copiii cu diverse dizabilităţi care, pe lângă organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi de reabilitare prin terapiile specifice desfăşurate, şi construieşte şi alte direcţii de dezvoltare instituţională: formare/informare în domeniul educaţiei speciale, documentare cercetare-experimentare, precum şi servicii educaţionale pentru comunitate.
    Din structura centrului nostru fac parte şi grupele speciale integrate în cadrul G.P.P. 30 şi G.P.P. 20 din Oradea.


OBIECTIVELE NOASTRE PRIORITARE:
 • depistarea precoce şi intervenţia timpurie pentru copiii între 0-3 ani cu diverse dizabilităţi;
 • realizarea de terapii specifice pentru copiii cu dizabilităţi senzoriale, autism, dizabilităţi motorii şi neuro-psihomotorii din cadrul instituţiei noastre, dar şi din alte instituţii de învăţământ preşcolar şi primar, dacă aceştia din urmă solicită astfel de servicii;
 • realizarea şi aplicarea unor planuri de intervenţie personalizate pe baza evaluărilor periodice ale fiecărui copil;
 • asigurarea dezvoltării depline a copiilor cu dizabilităţi prin valorificarea potenţialului fiecăruia, ţinând seama de particularităţile date de diagnostic, vârstă şi de particularităţile individuale ale fiecăruia;
 • informarea şi consilierea familiilor copiilor cu dizabilităţi cu privire la problematica educaţiei şi reabilitării copiilor lor;
 • valorificarea experienţelor psihopedagogice pozitive şi promovarea noutăţilor în specialitate;
 • realizarea unui parteneriat eficient între propria instituţie şi instituţiile din comunitatea locală implicate în diverse forme în problematica educaţiei copiilor cu dizabilităţi.

FINALITATEA NOASTRĂ:
    PREGĂTIREA COPIILOR CU DIZABILITĂŢI SENZORIALE, AUTISM, DIZABILITĂŢI MOTORII ŞI NEUROPSIHOMOTORII PENTRU INTEGRAREA ŞCOLARĂ ŞI SOCIALĂ, PENTRU O VIAŢĂ CÂT MAI INDEPENDENTĂ.


NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

    în anul şcolar 2016-2017 centrul nostru cuprinde:

CICLUL PREŞCOLAR: 10 grupe
 • 4 grupe - pentru copii cu deficienţe senzoriale
 • 1 grupă - pentru copii cu DSM
 • 5 grupe - pentru copii cu dizabilităţi mintale, neuropsihomotorii şi autism

CICLUL PRIMAR: 3 clase
 • 2 clase - pentru elevi cu DSM una care funcţionează în regim simultan (clasa a III-a şi a IV-a) şi una pentru clasa I
 • 1 clasă - pentru elevi nevazători, care funcţionează în regim simultan (a III-a şi a IV-a)

    Grupele / clasele de copii cuprind între 8-12 copii / grupă/clasă (în cazul celor cu dizabilităţi uşoare sau moderate), între 4-6 copii / grupă/clasă (în cazul celor cu dizabilităţi severe) şi între 2-4 copii / grupă/clasă (în cazul celor cu DSM / surdocecitate). Ele beneficiază de psihopedagogi şi kinetoterapeuţi pentru terapiile specifice şi profesori specializaţi în a lucra cu copiii cu dizabilităţi pentru activităţile instructiv-educative.
    De asemenea, copiii şi cadrele didactice se bucură de prezenţa şi sprijinul mai multor infirmiere şi a unei asistente medicale. Programul activităţilor din instituţie se desfăşoară în perioada 8.00-16.00.

RESURSE UMANE ŞI MATERIALE:
Resurse umane:
 • profesori înv. preşcolar
 • profesori înv. primar
 • profesori educatori
 • profesori psihopedagogi
 • profesori de sprijin
 • kinetoterapeuţi
 • personal didactic auxiliar şi nedidactic

Resurse materiale:
 • spaţii / utilităţi:
  • săli de grupă / clasă dotate în funcţie de specificul şi nevoile copiiilor (14);
  • cabinete psihopedagogice pentru terapii specifice, evaluare şi diagnostic (10);
  • săli de kinetoterapie (2);
  • cabinet medical (1);
  • bibliotecă / centru de documentare metodico-ştiinţifică (1);
  • sală de mese şi bloc alimentar (1);
  • spaţii de joacă special amenajat pentru copii;
 • mijloace / materiale didactice:
  • jocuri şi jucării atractive;
  • materiale didactice adaptate dizabilităţii copiilor (îndrumătoare pre-Braille);
  • maşini de scris în Braille, imprimantă Braille, mijloace audio-video, calculatoare, laptopuri, imprimate, video- şi retroproiector, etc.
  • softuri educaţionale; tehnologie de acces pentru nevăzători;
  • cărţi şi reviste de specialitate pentru cadre didactice, cărţi şi reviste educaţionale pentru copii;
 • alte dotări specifice:
  • scăunele adaptate pentru copiii cu dizabilităţi neuromotorii;
  • aparate şi materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de kinetoterapie şi educaţie fizică.
Copyright (c) 2017 - CŞEI CRISTAL